Annemarie Gehrels

Doelgerichte politieke beïnvloeding
Annemarie Gehrels

Annemarie Gehrels

Home

Deze wereld kan zoveel beter. Europa kan zoveel beter. Nederland kan zoveel beter. Socialer, groener en inclusiever. Met een waardig bestaan voor ieder mens en dier.

Politiek heeft hier een belangrijke rol in.

Ik heb altijd van politiek gehouden. Niet van de spelletjes en de ellenlange debatten, maar wel van wat je ermee kunt bereiken voor de samenleving. Politiek is op zijn mooist als er over meeslepende ideeën gesproken wordt, als er politici opduiken die echt iets willen veranderen, en als visie omgezet wordt in concrete voorstellen. 

Politiek is niet voor bange mensen. Als je echt iets wilt veranderen kun je je niet laten leiden of ontmoedigen door angst of defaitisme. Je moet ervan overtuigd zijn dat er iets kan veranderen. Je succeskansen nemen toe als doelen uitdagend, inspirerend en uitnodigend zijn. En aanzetten tot actie.

Politieke beïnvloeding

Alles begint met een goed idee voor verandering. In bepaalde gevallen kunnen jij en je organisatie dat idee prima zelf uitvoeren. Het valt binnen je eigen bereik en je hebt er de middelen voor. Dan heb je geen politieke beïnvloeding nodig, maar kun je zelf aan de slag.

Soms kun je het niet alleen. Omdat wet- en regelgeving in de weg staan, of omdat beleid ontbreekt, of omdat je te weinig capaciteit hebt. In die gevallen komt politieke beïnvloeding in beeld.

Politici en ambtenaren doen niet altijd uit zichzelf wat volgens jouw organisatie goed is. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De belangrijkste is dat ze jouw idee of perspectief niet kennen of willen kennen. Omdat ze te veel bezig zijn met eigen processen of te eenzijdig opkomen voor een specifiek belang.

Met politieke beïnvloeding kun je dat proberen te veranderen. Daar komt een heel scala aan methoden onder vandaan, van actievoeren tot lobby. Het is de kunst om op het juiste moment, gegeven de situatie en beslisser, de goede methode te kiezen. Zodat het standpunt van jouw organisatie wel gehoord wordt.

Hier kan ik je bij helpen.

Aanpak

Mijn uitgangspunt is mensen en organisaties in staat stellen om zelf effectief te beïnvloeden. Daar heb ik de methodiek “De 9 stappen van lobby” voor ontwikkeld, die ook als boek verschenen is.

Met je organisatie bespreek ik eerst wat nodig is om beter te worden in politieke beïnvloeding. Misschien heb je wel een richting voor verandering, maar heb je moeite om dit concreet te maken. Of misschien heb je duizend-en-één ideeën maar heb je behoefte aan focus. Of misschien weet je onvoldoende hoe de politiek werkt en wanneer je waar bij wie moet zijn. Of misschien vind je het lastig om alles om te zetten in een logisch plan.

Op basis van deze inventarisatie ontwerp ik een adviestraject, waar verschillende interventies voor diverse lagen in de organisatie een plek kunnen krijgen. 

Van bestuurlijk en leidinggevend tot medewerkersniveau.

De interventies kunnen verschillende vormen krijgen. Zoals uitvoering onder mijn begeleiding van een lobby, waarbij jullie zelf al direct aan de slag gaan. Of een strategische workshop waarin concrete lobbyplannen worden uitgewerkt die daarna uitgevoerd kunnen worden. Of cursussen op diverse niveaus over lobby die mensen meeneemt in de kansen en (on)mogelijkheden van een politieke lobby. Een interventie kan ook bestaan uit organisatieadvies om lobby beter in te bedden in de organisatie of een persoonlijk coachingstraject (voor zowel bestuurders als medewerkers).

Mijn aanpak brengt een organisatie een hoge mate van focus, doelgerichtheid en duidelijkheid over wat een ieders rol bij politieke beïnvloeding is en hoe die succesvol vervuld kan worden.

Ervaring

Ik heb ruim vijfentwintig jaar ervaring met politiek en beïnvloeding. Lobby ken ik van alle kanten. Van belobbyd worden in de Tweede Kamer tot aan lobby voeren en daarover adviseren. Sinds 2009 ben ik voor mezelf begonnen en adviseer en train ik klanten in binnen- en buitenland.

Mijn klanten zijn te vinden in de volle breedte van het maatschappelijke domein: van gemeenten, provincies en ministeries tot maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties. Daarbij komen zeer diverse onderwerpen aan bod, van vergroening van de economie tot het voorkomen van dakloosheid, van gemeentelijke financiën tot arbeidsparticipatie. Mijn ervaring strekt zich uit van gemeentelijk tot en met Europees niveau.

Het liefst werk ik met klanten die ergens echt voor willen gaan en die graag een bijdrage willen leveren aan een eerlijke en duurzame samenleving.

Aanbevelingen

“Zit je met je handen in het haar hoe je iets strategisch en lobbymatig effectief aan moet pakken? Bel onverwijld Annemarie en je kunt weer verder! Zonder poespas en met heel veel kennis, wijsheid, inzicht en humor stelt ze niet alleen de juiste vragen, ook die waar je niet zoveel zin in maar wel nodig hebt, en geeft ze precies de oneliner die alles samenvat.
Annemarie hielp Kleine Armoede Hulp, een samenwerkingsverband van 35 vermogensfondsen, met het opzetten van een bezoek van minister Schouten aan 30 hele kleine organisaties. Haar adviezen leidden tot het maken van een boekje dat veel meer teweeg bracht dan aanvankelijk door ons werd gedacht. We komen bij onze volgende vraag zeer graag bij haar terug!”

Elise Kant, Directeur Haëlla Stichting, Coördinator Kleine Armoede Hulp


“Annemarie heeft ons de afgelopen periode goed geholpen bij het definiëren van onze strategie en bij het ontwikkelen van een lobby-aanpak. Samen met het bestuur en organisatie. 

Bovendien heeft Annemarie de hand aan de ploeg geslagen door achterzaknotities te maken zodat we lobby en positionering in de praktijk kunnen brengen. Dit met oog én gevoel voor de specifieke belangen en positie van een grote plattelandsgemeente. 

Annemarie is toegewijd in de begeleiding en zet aan tot het boeken van resultaten.”

Ard van der Tuuk, Burgemeester Westerkwartier


“De Groninger gemeenten, verenigd in de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), waren al langere tijd bezig met het sturen van brandbrieven en het pogen om politici van de Tweede Kamer te interesseren voor de problematieken die de Groninger gemeenten speelden. Met name in het sociaal domein stapelden de tekorten zich op, waardoor de combinatie met andere sociaaleconomische problematieken verhevigd werd.

Het bleef echter ‘reageren op’ en een doordachte lobbystrategie was er niet. Met Annemarie haalden we iemand in huis die focus aanbracht in wat de Groninger gemeenten wilden op het gebied van lobby op het sociaal domein. In een korte tijdsspanne kwamen bestuurders en ambtenaren onder leiding van Annemarie bijeen om hiervoor een plan te maken.

Via een bestuurlijke werkgroep werden de prioriteiten en de bandbreedte bepaald en een ambtelijk werkgroep werkte deze prioriteiten uit. Zo ontstond er focus, die bestuurlijk en ambtelijk onderbouwd en gedragen was. Naast het inhoudelijke plan, kwam er ook een lobbystrategie hoe dit plan in werking te zetten. Op die manier beschikken de Groninger gemeenten nu over veel meer focus om hun argumenten zowel inhoudelijk als in tijd kracht bij te zetten.

De aanpak van Annemarie kenmerkt zich door een duidelijke communicatie, ze vervult waar nodig de aanjaagfunctie om afgesproken zaken voor elkaar te krijgen en geeft een heldere en onafhankelijke mening, gebaseerd op haar kennis en ervaring bij andere lobbytrajecten.”

Ton Sprenger, secretaris Vereniging van Groninger Gemeenten